1
2
3
به گزارش خبرنگار سازمان بسیج کارگری سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه ، مسابقه تیراندازی مدیران بسیجی کارخانجات و واحدهای تولیدی و فرمانده هان...
به گزارش خبرنگار سازمان بسیج کارگری استان کرمانشاه بازدید علمی و صنعتی فرماندهان ،سرگروه های صالحین ،پایگاه های کارگری و مدیران عامل کارخانجات، با...
به گزارش خبرنگار سازمان بسیج کارگری استان کرمانشاه جشنواره تخصصی ثمرات صالحین کارگری، وجدان کاری ،فرهنگ کار ، نگهداری تجهیزات و صرفه جویی ، ارتقاء...