اخبار

تشکیل ستاد طرح شهید برونسی در استان کرمانشاه

به گزارش خبرنگار سازمان بسیج کارگری و کارخانجات استان کرمانشاه جلسه ستاد استانی طرح شهید برونسی در روز سه شنبه مورخ 1/11/98 در محل شرکت خطوط لوله و مخابرات برگزار گردیدجلسه با تلاوت قرآن کریم آغاز سپس سرهنگ پاسدار برزو شریفی ریاست بسیج کارگران وکارخانجات سپاه استان به تشریح وتبین دستورالعمل طرح شهید برونسی (حمایت ازکالای ایرانی)پرداختند.وی هدف از اجرای دستورالعمل مذکوررا حمایت از کاروکارگر ایرانی درجهت ایجاد اشتغال عنوان وبرفرهنگ سازی و بستر سازی لازم برای ترویج کالای ایرانی و همچنین حمایت از کارفرمایان ومدیران عامل عنوان نمودندوازهمه اعضای حاضردرجلسه درخصوص حمایت واشراف برای اجرای این طرح تأکید نمودند. درادامه مراسم جناب سرهنگ بیاتی معاون محترم هماهنگ کننده سپاه استان اظهار داشتند اینکه حمایت وفرهنگ سازی و استفاده از دسترنج کارگران ایرانی مقدم برخریداجناس دیگر است یک امر بسیار ارزشمند واثرگزاراست و موردتأکید مقام معظم رهبری وبسیاری از بزرگان دین می باشدزیرا توجه به این امرباعث توسعه استان درزمینه های علمی واقتصادی وایجاد اشتغال می باشد.ازسوی دیگربایستی تولید کنندگان به این باور برسند که مشتریان بزرگترین سرمایه اجتماعی آنان هستند وبقاء خودرا بایستی براساس خواسته های آنان وتولید محصولات با کیفیت وشایسته رابه بازار ارائه نمایند که درنتیجه آن تقویت بنیه تولید گران باعث افزایش وارتقاء تولید شود.وی در ادامه ترویج وتقویت وجدان کاری درکارخانجات وترغیب حمایت مردم به استفاده از تولیدات داخلی وملی را خواست همگان برشمردندوبرپشتیبانی وحمایت ومساعدت همه اقشار برای کمک به اجرای این طرح در زمینه های فضا سازی فرهنگی تبلیغی بر بسترها وظرفیت های سایر اقشار نیز درجهت کمک به رونق تولیدداخلی تأکیدنمودند.در ادامه مراسم دکترعزیزی مدیرکل تعاون کار ورفاه اجتماعی و رییس شورای اندیشه ورز نیز برحمایت کارگران و کارفرمایان درجهت اجرای این طرح تأکید نمودندوبرحل مشکلات واحدهای تولیدی وتقویت آنان با کمک بسیج کارگری در ستاد تسهیل وخانه صنعت اشاره وبرفرهنگ سازی وارتقاء باکیفیت تولیدات داخل استان در زمینه ایجاد اشتغال از طریق سایر اقشار بسیج تأکید نمودندوی حمایت وپشتیبانی همه دستگاه های اجرایی درخصوص اجرایی کردن این موضوع را بسیار با اهمیت عنوان نمود سپس موارد ذیل به تصویب رسید.ضمنا این برنامه از طریق صدا و سیمای مرکز استان انعکاس خبری یافت

اضافه کردن دیدگاه جدید