آلبوم عکس

بازدید ازنمایشگاه دائمی استان توسط فرمانده ناحیه مقاومت بسیج کرمانشاه و مسئول سازمان بسیج کارگران استان

بازدید از کارخانه سیمان

اضافه کردن دیدگاه جدید