آلبوم عکس

بازدید علمی صنعتی با حضور تعداد 400 نفردر محل کارخانه کابل باختر برگزار شد

اضافه کردن دیدگاه جدید